במידה והינכם מעורבים בפרויקט בנייה או שיפוץ בנכסים כלשהם, אתם ודאי יודעים כי חלק מהתשלומים מועברים מראש לקבלן או ליזם על מנת שהביצוע יוכל להתחיל. עובדה זו מעלה תהייה – מה עלול לקרות במצב בו הקבלן פושט רגל למשל, ולפיכך העבודות במתכונת המתכוננת לא יכולות להימשך.

בדיוק בשביל מקרים כאלה קיימת ערבות ביצוע. ערבות זו ניתנת בסמוך לתחילת ביצוע העבודות על ידי הגוף המבצע ללקוחות, הערבות מוחזקת על ידי עורך דין או הבנק מטעם הלקוחות בנאמנות על מנת להבטיח כי בתרחיש בו יופסקו העבודות בפועל מסיבה כלשהי, הלקוח יפוצה בהתאם ויוכל לפנות למבצע אחר על מנת להשלימן.

במקרים בהם העבודות מנוהלות על ידי יזם (חברה או אדם פרטי), שאינו אמון על ביצוע העבודות בפועל אלא קבלן חיצוני, ערבות הביצוע תועבר מהקבלן ליזם ולא באופן ישיר ללקוחות (שעשויים להיות כמה עשרות או יותר בפרויקטים גדולים).

הערבות הינה כספית כמובן, והסכום נקבע כנגזרת מהעלות הכוללת בביצוע הפרויקט. ערבויות ביצוע בדרך כלל נעות בין 20 ל40 אחוזים מעלות כלל העבודות בפרויקט. ערבות הביצוע לעולם לא תהווה 100% מהעלויות בפרויקט, אלא חלקם בלבד.

הימצאותה של ערבות הביצוע בעסקה צריכה להיות מעוגנת בחוזה שנחתם בין הצדדים כמובן, בין יתר הדברים. באופן זה, באם הקבלן הפר את ההסכם שנחתם, הלקוחות רשאים לפרוע את הערבות על פי חוק ובאמצעותה לממן תשלום לקבלן אחר שישלים את ביצוע העבודות בפועל עד תומן.